Nhớ cá cháy là nhớ Vàm Tấn, Sốc Trăng

Món cá cháy Vàm Tấn và Trà Ôn (xưa còn thuộc Cần Thơ) được Vương Hồng Sển ca ngợi hết lời trong cuốn “Ăn cơm mới nói chuyện cũ”. SGTC lược đăng những gì liên quan đến cái ngon của cá cháy từ bài viết của ông.

Vương Hồng Sển

Continue reading

Bữa tiệc chín con tép quèn bên nước Nhật

Một bữa ăn theo phong cách cung đình của Nhật mỗi người chỉ có hai con tép bằng ngón út. Đã vậy còn được dọn là hai lần mỗi lần một con… Bữa ăn làm tác giả Vương Hồng Sển nghĩ lung về phong cách tiêu dùng tận diệt của người giống “rồng lai tiên”… SGTC mời bạn đọc!

Vương Hồng Sển

Continue reading

Nhơn vật Hoa kiều hồi Tây mới qua

Những nhơn vật Trung Hoa đặc sắc nhứt từ buổi tây sang Nam Việt. Trong sách khảo về Tôn Thọ Tường, ông Khuông Việt có ghi nơi trương 51 và 52 rằng năm 1866 có cuộc đấu xảo đầu tiên trong xứ và qua ngày mồng Bốn tháng Ba có bày lễ phát phần thưởng trước mặt quý ông: Tôn Thọ Tường, tri phủ Trần Tử Ca, tri huyện Nguyễn Văn Thi, giáo sư Trương Vĩnh Ký, cùng những ông: Carneiro, Sémane, Manmehdorff, Dunlop, Mettler, Wang Tai và Tấn Phát…

Vương Hồng Sển (trong Sài Gòn năm xưa)

Continue reading

Cô Ba Trà, huê khôi số một Sài Gòn

Trong quyến “Hồi ký 50 năm mê hát” xuất bản năm 1968 (nhà xuất bản Phạm Quang Khải, 29 Yên Đổ, Sài Gòn), nơi trương 109, có mấy hàng như sau: “Để thấy cái ngông cái gàn của kẻ nầy, xin nhắc một việc cũ nay nhớ mà còn thẹn thẹn”…

Vương Hồng Sển, trích Sài Gòn tả pín lù

Continue reading