Các con ơi, thầy phen nầy thọ tử

Bạn hãy cùng tôi “du-lịch” một vòng xuống các miệt “hóc Bà Tó”, “chó ăn đá, gà ăn muối”, để tìm những cái lạ-lùng, lạ-lùng cả đến cái tên: Bãi-Háp, tắc Ông Do, mương Chệc Kịch, Tham-Trơi, U-Minh, Dớn, v.v.

Phi Vân

Continue reading

Muốn ăn trứng nhạn

Bạn có lẽ chưa biết trong phương ngữ của người dân Nam bộ còn gọi khỉ là mai. Chính nhà báo Phi Vân phát hiện ra điều đó. Hãy dõi theo ông đi tìm gốc gác của câu hát ru “Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang mai…

Phi Vân (trích trong Đồng Quê)[1]

Continue reading