Sài thành, tứ đại danh ca

Nghe tin nữ danh ca Lệ Thu qua đời, tôi bỗng nhớ hai câu thơ trong bài Long thành cầm giả ca của đại thi hào Nguyễn Du. “Tây Sơn cơ nghiệp nhất đán tận tiêu vong, Ca vũ không lưu nhất nhân tại”! (Tây Sơn cơ nghiệp tan rồi/ Chỉ còn sót lại một người cầm ca!).

Khuất Đẩu

Continue reading