Me Sài Gòn

Me Sài Gòn và me Sài Gòn rất khác nhau. Me Sài Gòn gây nuối nhớ là những hàng me được trồng hai bên đường trong thành phố. Me Sài Gòn kia nay đã không còn kể từ khi những người Mỹ rời Việt Nam. Đó là những người phụ nữ cặp với lính Mỹ. Trong bài này me là cây, không phải là người… (SGTC)

Xuân Phương

Continue reading