Người đặt tên đường phố Sài Gòn trước 1975

Nhưng thật là bất ngờ, bất ngờ đến kinh ngạc, khi qua tài liệu đính kèm của tác giả Nguyễn Văn Luân, chúng ta được biết kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi… một người. Người đó là ông Ngô Văn Phát, trưởng Phòng Họa Đồ thuộc Tòa Đô Chánh Sài Gòn.

Vũ Linh Châu

Continue reading