Khi Người Tàu Nghiên Cứu Về Việt Nam

Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nghiên cứu Việt nam một cách cơ bản, sâu rộng và tự tin. Họ thường nhắc đến những ưu thế ngôn ngữ, tư liệu nghiên cứu và mượn lời học giả Mỹ và Âu Châu nói: ‘Nếu các học giả Việt Nam không chuẩn bị đầy đủ trình độ chữ Hán để nghiên cứu cổ sử Việt Nam một cách bảo đảm thì vài năm sau chúng tôi sẽ đến Trung Quốc, Nhật Bản nghiên cứu về Việt Nam”

Phạm Cao Dương

Continue reading

Những đặc tính truyền thống cơ bản của nền giáo dục miền Nam trước 75

Bồng bồng mẹ bế con sang,/ Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo./ Muốn sang thì bắc cầu kiều, Muốn con hay chữ thì yêu lấy thày. (Ca dao Việt Nam)

“Tôi muốn thấy có sự kính trọng trong một trường học. Ông thày tới, học trò phải nghiêm chỉnh đứng dậy chào thày…” – Nicolas Sarkozy, khi tranh cử Tổng Thống Pháp (Từ Nguyên)

Phạm Cao Dương

Continue reading