Chân dung vị tổng trấn uy quyền nhất Sài Gòn xưa trong tài liệu lưu trữ

Nếu Nguyễn Hữu Cảnh là người đặt đơn vị hành chính Gia Định và toàn miền Nam, chính thức xác lập vùng đất này vào địa lý hành chính nước ta thì Lê Văn Duyệt là người đã có công khai phá, mở rộng và bảo vệ vùng đất phương Nam.

Hồng Nhung

Continue reading