Nghi Lễ Đại Bội

Nghi lễ ĐẠI BỘI là một nghi lễ quan trọng và hấp dẫn nhất trong các dịp cúng đình, miễu, lăng tẩm v.v… nhưng tổ chức khá tốn kém. Vì thế nên ngày nay ít có nơi nào tổ chức..

Đỗ Văn Rỡ, Ban Quý Tế Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt

Continue reading