Ngứa Cổ

Tôi là con chim đến từ núi lạ/ Ngứa cổ hát chơi/ Khi gió sớm vào reo um khóm lá/ Khi trăng khuya lên ủ mộng xanh trời…/ …/Chim ngậm suối đơm trên cành bịn rịn/ Kêutự nhiên nào biết bởi sao ca... Xuân Diệu thời tiền chiến đã viết như vậy. 

Vĩnh Phúc

Continue reading