Âm Chằn Nghĩa Cọp

Cứ theo nguồn thư tịch xưa nhất bằng chữ quốc ngữ có ghi nhận từ chằn Dictionarium Anamitico Latinum (viết tay, 1772 – 1773) của Pigneaux de Béhaine thì chằn, bà chằn chằn tinh đều cùng một nghĩa và được giảng là “quái vật lấy hình đàn bà” (xem bản dịch của Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên, Nxb. Trẻ, 1999, tr.68).

An Chi

Continue reading