Gạo Cần Đước nước Đồng Nai

Thời xưa đất rộng, người thưa nên đồng bào ăn ngon, lựa giống gạo thơm, nay còn gọi “gạo thơm Chợ Đào”. Chợ Đào là chợ ở Rạch Đào, vùng đất ruộng nói trên nay thuộc ranh giới tỉnh Long An, giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh.

Sơn Nam

Continue reading