Sự thật về xu hướng “ăn kiềm bỏ acid”

Xu hướng “ăn kiềm bỏ acid” một thời rộ lên ở nước ngoài. Không chỉ ồn ào qua báo chí, mà còn xuất bản sách để rao giảng. Nổi bật nhất là quyển “The pH Miracle” (pH nhiệm màu) của Robert O. Young xuất bản năm 2002, được dịch ra hơn 18 thứ tiếng.

Vũ Thế Thành

Continue reading