Đô dzô dzô phải lên tới đố

Trận dịch hai năm khiến cho Nguyễn Minh Phương, bè chủ miệt cù lao Tân Lộc bớt ‘thói ngoại tình’. Nghĩa là con cá không đi Mỹ, đi Tây được, thì quay về chợ nhà.
Nhưng lưỡi người Việt khó tính hơn trong cuộc cờ nội-ngoại này. Phương buộc lòng phải ‘mài sắt nên kim’.

Ngữ Yên

Continue reading