Hai Mươi Năm Văn Học Miền Nam Và Các Giải Thưởng Văn Chương

Hai mươi năm văn học miền Nam (1954-1975) là một thời kỳ văn học có nhiều đặc sắc. Như mọi nền văn học khác ,  cũng có thời kỳ hưng và thời kỳ suy. Cũng như thời cuộc đã ảnh hưởng rất lớn vào đời sống văn chương , cả về cuộc đời tác giả lẫn nội dung tác phẩm. Hai mươi năm , thời thế có nhiều biến chuyển  đặc biệt….

Nguyễn Mạnh Trinh

Continue reading