Bánh bèo của người Hời?

Ở miệt ngoải, có những thứ bánh mang tên bánh bèo như bánh bèo Hải Phòng, nhưng là một phiên bản của bánh dò. Bánh bèo Nghệ An lại là một phiên bản bánh bột lọc. Nhiều người quả quyết bánh bèo có cội nguồn là Huế, thậm chí một loại bánh cung đình Huế…

Ngữ Yên

Continue reading