Tú Xương có thi chữ quốc ngữ hay không?

Thế Kỷ 21, số 20, đăng bài “Từ nghị định Doumer 1898 đến dụ Thành Thái 1906” của nhà nghiên cứu Bằng Vũ hàm ý trách tôi đã “phỏng đoán” Tú Xương chỉ “nghe phong thanh” chuyện cải cách khoa cử khi viết câu thơ:
“Bốn kỳ trọn vẹn, thêm kỳ nữa”

Nguyễn Thị Chân Quỳnh

Continue reading