Kể chuyện làng báo Sài Gòn 35 năm về trước

Cố văn sĩ Bình Nguyên Lộc có nói: “Trong làng báo có ba cây viết vừa nhà báo, vừa nhà binh cùng mang tật nói lắp. Đó là Nguyễn Bính Thinh, Nguyễn Đạt Thịnh và Nguyễn Ang Ca, cả ba đều cà lăm khi gặp phải chuyện xúc động hoặc trước… phụ nữ đẹp”

Nguyễn Ang Ca

Continue reading