Tết Sài Gòn xưa những năm 1930 trong mắt ký giả xứ Bắc

Đầu thập niên 1930, ký giả Yên Sơn từ miền Bắc vào sống ở Sài Gòn. Ông đã ghi nhận tỉ mỉ về đời sống xã hội Sài Gòn cách nay gần 90 năm và ngẫu nhiên trở thành nhân chứng về thời kỳ đó.

Phạm Công Luận

Continue reading