Chiều Sài Gòn đã…già

Rất nhiều buổi chiều giống nhau đã trôi qua trong suốt một thời gian dài. Ba tháng. Bốn tháng. Năm tháng. Không nhớ chính xác, chỉ biết là dài lắm. Và bà, từ chỗ khó chịu vì ở hoài một chỗ cuồng chân cuồng cẳng, giờ ở một chỗ cũng không sao, cũng trở thành một thói quen.  

Ngọc Bút

Continue reading