Lược ghi về văn nghệ nữ giới VN 1900-70

Những người làm văn học sử tại Việt Nam sau này, khi theo dõi diễn trình sinh hoạt văn nghệ nữ giới trong 70 năm đầu của thế kỷ 20, sẽ phải dừng lại ở hai năm 1928 và 1936. Đó là những năm mà văn nghệ nữ giới Việt Nam trong thế kỷ 20 đã đạt tới một số thành tích cỏ đủ tầm vóc ảnh hưởng quyết định cả một trào lưu sinh hoạt.

Uyên Thao

Continue reading