Con đường hình thành Đại học Y khoa Huế năm 1958 (*)

“…Hết năm 1958, Viện đại học Huế (**) có thể gọi là đã trưởng thành về mọi mặt. Các phân khoa hoạt động đều đặn. Bấy giờ tôi bắt đầu nghĩ đến việc mở thêm đại học Y khoa, tôi cho rằng đại học Huế có Y khoa thì mới gọi là đầy đủ được.

LM Cao Văn Luận, “Bên giòng lịch sử”, trích một phần chương 37

Continue reading