Đồng phục

Năm lên lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ), tôi học ở một trường Bán Công mới mở được hai niên khóa.  Cha mẹ nghèo,  học trò  không phải mặc đồng phục, cứ có gì mặc nấy.  Hồi đó có nhiều anh chị học xong lớp nhất phải ở nhà, , bây giờ  học lại  lớp  đệ thất nên lớp học đủ mọi lứa tuổi, đủ loại y phục. Cũng vui.

Huyền Chiêu

Continue reading